Medewerkers

Anneke Haanstra

Ilona de Lange

 

Behandelinformatie

Voor de individuele behandelingen staat een half uur, voor de behandelingen psychosomatische oefentherapie of slaaptherapie wordt soms meer tijd gepland. Dit zal naar inzicht van de behandelend oefentherapeut beslist worden.  Wij vragen u om voor de intake een geldig id-bewijs en, indien u deze heeft, de verwijzing van de arts mee te nemen. U wordt verzocht tijdens uw behandelingen een badlaken mee te nemen i.v.m. de hygiëne. Wij streven er naar altijd zorgvuldig en op tijd te werken. Desondanks kan het voorkomen dat de behandeling voor u iets uitloopt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Afspraken wijzigen/ afzeggen
Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan dient u gemaakte afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. In geval van ziekte vragen wij u de afspraak uiterlijk om 8u dezelfde ochtend af te zeggen. Dit kan telefonisch of via de mail, zie contactgegevens. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd, kan het tarief “niet nagekomen afspraak/ verzuimtarief” in rekening worden gebracht.

Kwaliteit

Onze praktijk staat voor kwaliteit. Wij zijn lid van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Privacy

De therapeuten hebben beroepsgeheim. Wij werken in onze praktijk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens beschermd zijn.

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere (groeps)behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.
2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. In geval van ziekte dient de behandeling de betreffende dag voor 8 uur ’s morgens te zijn afgezegd.
3. Betaling dient voor vervaldatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Bij overschrijding de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
6. Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.
7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.
8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u
een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici
mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten. Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar
praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde
zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende
procedure. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die
niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n
gesprek al tot een oplossing.
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen
gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en
geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke
klachtenfunctionaris. Via de website www.klachtenloketparamedici.nl vind u nadere informatie, het
meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook
mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: e:
info@klachtenloketparamedici.nl t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)
De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een
klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een
reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact
opnemen met uw zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing over
de geuite klacht kenbaar moeten maken.
Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van
de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd en/of is de
behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.
Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor u onbevredigend, dan kunt u
desgewenst terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De
commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend,
zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding
toekennen. Ook voor het indienen van een geschil is het nodig om een formulier in te vullen waarvoor u
terecht kunt op de website van het klachtenloket paramedici.
Een klacht indienen is kosteloos. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie, dan betaalt u daarvoor € 50
als tegemoetkoming in de kosten. Als u daarbij een schadevergoeding eist, is dit bedrag € 100. Deze kosten
bent u, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld, verschuldigd. In uitzonderlijke gevallen kan de
commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.
Als u er met deze regeling toch niet uitkomt staat het u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om
tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent
geholpen.
Het reglement klacht- en geschilafhandeling alsmede het reglement geschillencommissie paramedici zijn in
te zien via de website van het klachtenloket paramedici.